Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, kişilerin gayrimenkul üzerindeki hakimiyetleri dolayısıyla ortaya çıkan ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Bir başka deyişle gayrimenkul hukuku, gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkının kazanılmasını, kullanılmasını, devredilmesini ve kaybedilmesini düzenleyen hukuk dalıdır. Kişinin gayrimenkul üzerindeki hakimiyeti hak şeklinde olduğundan “ayni hak” söz konusu olur. Gayrimenkul denilen taşınmaz eşyalar üzerindeki ayni hakların kazanılma anı, tapu siciline tescil edildiği andır. Gayrimenkuller daima misli olmayan eşya niteliğindedir. Misli eşya, misli olmayan eşya ayrımı esas itibariyle Borçlar Hukuku bakımından önemlidir. Varol&Partners Hukuk Ofisi olarak Gayrimenkul Hukukuna ilişkin takip ettiğimiz işlemler şu şekildedir;

 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
 • İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
 • Önalım (Şufa) davası,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları.